Duurista molliin ‒ musiikilliset käsitteet tutuiksi musiikkitaidossa!

Musiikin perus- ja syventäviin opintoihin kuuluu sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia musiikkitaidon kursseja.

Musiikkitaidon opetus on opetussuunnitelmaan kuuluvaa ryhmäopetusta, johon kaikki oppilaat osallistuvat.

Perinteisten sekaryhmien lisäksi opetusta annetaan eri toteuttamistavoilla: instrumenttikohtaisina ryhminä, yhteistyönä orkestereiden kanssa ja musiikkiluokkakouluissa. Ryhmäopetuksessa yhteissoittoon pääsevät osallistumaan myös ne oppilaat, joiden oma instrumentti ei ole tyypillisesti orkesterisoitin (esim. piano). Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja. Keskeistä on musiikin ilmiöihin tutustuminen tekemisen kautta. 

Musiikin perusopinnoissa kaikille yhteisiä kursseja ovat Musiikkitaito 1, 2a, 2b, 3a ja 4a sekä vapaasti valittavia 3b ja 4b. Syventävällä tasolla kaikille yhteisiä kursseja ovat Musiikkitaito 5a ja 6a sekä vaihtoehtoisesti valittavia 5b ja / tai 6b.

Musiikin perusopinnot

Alkutaso

Musiikin avaimet

Vapaasti valittava kurssi 7‒9 -vuotiaille. Kurssin sisältö: perussykkeen harjoittaminen ja keskeisiä aika-arvoja, nuottien nimiä omalla soittimella, laulaminen ja soittaminen. Kurssi järjestetään tarpeen mukaan.

Musiikkitaito 1

Kaikille yhteinen kurssi noin 10 v. alkaen.

Sisältö: Soittaen ja laulaen tutustutaan perusasioihin: nuottiavaimet, nuottien nimet, perussyke ja keskeiset aika-arvot, tasa- ja kolmijakoisuus, duuri ja molli, asteikko ja kolmisointu. Lisäksi yksiäänisiä lauluja, korvakuulolta soittaminen, keskeisiin tempoa ja dynamiikkaa kuvaaviin termeihin tutustuminen.

Keskitaso

Musiikkitaito 2a

Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 1.

Sisältö: Tutustutaan myös muuhun kuin oman soittimen nuottiavaimen lukemiseen ja muutamiin sävellajeihin, intervalleihin, duuri- ja molliasteikkoon ja soittaen sointuasteisiin I ja V, sekä klassismin tyylikauteen ja yhteen wieniläisklassiseen säveltäjään.

Musiikkitaito 2b

Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 2a.

Sisältö: Nuotteja g- ja f-avaimella, sävellajit kahteen‒neljään etumerkkiin, duuriasteikkoiset intervallit, duuri- ja mollikolmisointujen reaalisointumerkit, moniäänisiä lauluja sekä I‒IV‒V -harmoniaan tutustuminen soittaen. Lisäksi tutustuminen orkesterisoittimiin ja barokin tyylikauteen sekä johonkin barokkisäveltäjään.

Jatkotaso

Musiikkitaito 3a

Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 2b. Sisältö: nuottien nimet oktaavialoineen, I‒IV‒V -soinnuilla soinnuttaminen, sointuasteet, kolmisointujen käännökset reaalisointumerkein, intervallien ja sointujen laadut (duuri, molli, vähennetty ja ylinouseva), sävellajit vähintään neljään etumerkkiin, nuotinnusohjelmaa käyttäen pienimuotoisten sovitusten tai sävellysten tekeminen.

Musiikkitaito 4a

Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 3a tai 2b. Kurssit voi opiskella myös järjestyksessä 4a → 3a. Kurssin sisältö: Yleinen musiikkitieto. Laajennetaan tietoutta barokista ja klassismista sekä tutustutaan romantiikan tyylikauden keskeisimpiin säveltäjiin ja teoksiin, konserttikäynnit.

Syventävät opinnot

Syventävä taso

Musiikkitaito 5a

Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 3a ja 4a. Kurssin kesto puoli vuotta, 90 min. per vko. Sisältö: Tutustutaan eri nuottiavaimiin, asteikkoihin ja äänenkuljetuksen perusteisiin sekä analysoiden että tuottaen ja harmonian soittamiseen sointuasteilla I IV ja V7. Harjoitellaan hyödyntämään teoria- ja harmoniataitoja pienissä sovitustehtävissä.

Musiikkitaito 5b (valinnainen vaihtoehtoinen kurssi)

Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 5a. Kurssin kesto puoli vuotta, 90 min. per vko. Valinnainen syventävä musiikkitaitokurssi, jonka sisältö liittyy musiikin säveltämiseen, sovittamiseen tai teoriaan ja säveltapailuun. Kurssin tarkempi sisältö määräytyy ryhmän harrastuneisuuden mukaan ja ilmoitetaan erikseen. Kurssi soveltuu erityisesti musiikin ammattiopintoihin suuntaaville.

Musiikkitaito 6a

Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 5a tai 4a. Kurssin kesto puoli vuotta, 90 min. per vko. Kurssit voi suorittaa myös järjestyksessä 6a → 5a. Sisältö: Tutustutaan keskiajan ja renessanssin musiikkiin ja laajennetaan tietoutta barokista, klassismista ja romantiikasta. Uudemmista tyyleistä tutustutaan impressionismiin, ekspressionismiin ja uusklassismiin. Konserttikäynnit.

Musiikkitaito 6b (valinnainen vaihtoehtoinen kurssi)

Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 6a. Kurssin kesto puoli vuotta, 90 min. per vko. Valinnainen syventävä musiikkitaitokurssi, jonka sisältö liittyy yleiseen musiikkitietoon, musiikin historiaan ja tyylikausiin. Kurssin tarkempi sisältö määräytyy ryhmän harrastuneisuuden mukaan ja ilmoitetaan erikseen.