Duurista molliin ‒ musiikilliset käsitteet tutuiksi musiikkitaidossa!

Musiikin perus- ja syventäviin opintoihin kuuluu sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia musiikkitaidon kursseja. Musiikkitaidon opetus on opetussuunnitelmaan kuuluvaa ryhmäopetusta, johon kaikki oppilaat osallistuvat.

Musiikin perusopintojen alku- ja keskitasolla musiikkitaidon opetus on integroitu ryhmätuntiin (Musiikkitaito 1R ja 2R). Näillä tasoilla on myös mahdollista osallistua ryhmämuotoiseen musiikkitaito-opetukseen puolivuotisilla tiiviskursseilla. Jatkotasolla ja musiikin syventävissä opinnoissa musiikkitaito toteutetaan perinteisenä ryhmäopetuksena. Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja, ja luova työskentely ja musiikkiteknologia ovat vahva osa musiikkitaito-opiskelua. Keskeistä on musiikin ilmiöihin tutustuminen tekemisen kautta. 

Musiikin perus- ja syventäviin opintoihin kuuluu sekä kaikille yhteisiä että vapaasti valittavia musiikkitaidon kursseja. Perustasolla kaikille yhteisiä kursseja ovat Musiikkitaito 1R, 2R, 3aR ja 4aR sekä vapaasti valittavia 3bR ja 4bR. Syventävällä tasolla kaikille yhteisiä kursseja ovat Musiikkitaito 5aR ja 6aR, joiden lisäksi valitaan vähintään toinen seuraavista: 5bR ja 6bR.

Musiikin perusopinnot

Alkutaso

Musiikin avaimet (klassinen)

Vapaasti valittava kurssi 7-9 -vuotiaille. Kurssin sisältö: perussykkeen harjoittaminen ja keskeisiä aika-arvoja, nuottien nimiä omalla soittimella, laulaminen ja soittaminen. Kurssi järjestetään tarpeen mukaan.

Musiikkitaito 1R

Musiikkitaidon alkutason kurssi. Osallistutaan ryhmäopetuksen yhteydessä tai erilliselle tiiviskurssille. Järjestetään vuosittain.

Sisältö: Nuottien nimiä ja aika-arvoja sekä rytmimusiikin yleisimpiä tahtilajeja ohjelmiston mukaisesti. Duuri- ja molli-asteikot, tutustutaan eri sävellajien muodostamiseen ja tunnistamiseen. Säveltapailuharjoituksia ohjelmiston ilmiöitä soveltaen. Harmoniassa painotus päätehoissa.

Keskitaso

Musiikkitaito 2R

Musiikkitaidon keskitason kurssi. Osallistutaan ryhmäopetuksen yhteydessä tai erilliselle tiiviskurssille. Järjestetään vuosittain.

Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 1R tai vastaavat tiedot ja taidot.

Sisältö: Nuottien nimet ja aika-arvoja ohjelmiston mukaisesti. Laajennetaan rytmisten elementtien hallintaa ohjelmiston ilmiöiden kautta. Rytmimusiikin yleisimpiä tahtilajeja ohjelmiston mukaisesti. Duuri- ja molli-asteikot, syvennetään sävellajien osaamista. Muita asteikkoja ohjelmiston ilmiöiden mukaisesti. Säveltapailuharjoituksia ohjelmiston ilmiöitä soveltaen. Harmoniassa sävellajien mukaisia sointuasteita. Lisäksi tutustutaan musiikin historiaan ja tyylien tunnistamiseen ohjelmiston kautta mahdollisuuksien mukaan.

Jatkotaso

Musiikkitaito 3aR

Jatkotason kaikille yhteinen musiikkitaitokurssi, teoriaa ja säveltapailua. Järjestetään vuosittain.

Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 2R tai vastaavat tiedot ja taidot.

Sisältö: Syvennetään aiemmin opittujen asioiden osaamista ja laajennetaan rytmisten elementtien hallintaa. Harjoitellaan intervallien laatuja, sävellajeja ja tutustutaan muihin ohjelmiston mukaisiin asteikkoihin ja nelisointuihin. Lisäksi tutustutaan musiikkiteknologian käyttöön.

Musiikkitaito 3bR (valinnainen)

Jatkotason valinnainen musiikkitaitokurssi syventäviin opintoihin tähtääville. Teoriaa ja säveltapailua. Järjestetään joka toinen vuosi.

Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 3aR.

Sisältö: Syvennetään aiemmin opittujen asioiden osaamista ja laajennetaan rytmisten elementtien hallintaa. Käydään läpi intervallit laatuineen, tutustutaan pentatonisiin, blues-asteikkoon ja duuriasteikon moodeihin sekä funktionaaliseen nelisointuharmoniaan. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan välidominanttiin, dimisointuun, tritonuskorvaukseen ja modaaliisiin lainasointuihin. Sovelletaan musiikkiteknologiaa musiikin hahmottamisen harjoitteluun ja säveltämiseen.

Musiikkitaito 4aR

Jatkotason kaikille yhteinen musiikkitaitokurssi, musiikin kuuntelua ja historiaa. Järjestetään joka toinen vuosi.

Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 2 tai 3aR.

Sisältö: Tutustutaan jazzin, bluesin ja rockin syntyyn ja kehitykseen.

Musiikkitaito 4bR (valinnainen)

Jatkotason valinnainen musiikkitaitokurssi. Musiikin kuuntelua ja historiaa. Järjestetään tarpeen mukaan.

Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 4aR.

Sisältö: Tutustutaan latinalais-amerikkalaisen musiikin yleisimpiin tyylisuuntiin (Brasilia, Kuuba). Laajennetaan afroamerikkalaisen musiikin tyylien tuntemusta.

Musiikin syventävät opinnot

Syventävä taso

Musiikkitaito 5aR

Syventävän tason kaikille yhteinen musiikkitaitokurssi, teoriaa ja säveltapailua. Järjestetään joka toinen vuosi.

Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 3aR ja 4aR. 

Sisältö: Syvennetään aiemmin opittujen asioiden osaamista ja laajennetaan rytmisten elementtien hallintaa. Tutustutaan jazzmollin moodeihin ja harmonisen mollin viidenteen moodiin. Harjoitellaan sointujen tonaalista laajentamista (lisäsävelet 9,11 ja 13) sekä funktionaalisen harmonian ilmiöitä (välidominantti, tritonuskorvaus, II-V, dimi, modaalinen lainasointu). Tutustutaan sointuanalyysiin. Tutustutaan ja sovelletaan musiikkiteknologian käyttöä musiikin hahmottamisen harjoittelun ja säveltämisen apuvälineenä. 

Musiikkitaito 5bR (valinnainen vaihtoehtoinen kurssi)

Syventävän tason vaihtoehtoinen musiikkitaitokurssi, säveltämisen perusteet. Järjestetään tarpeen mukaan.

Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 5a 

Sisältö: Säveltämisen ja laulunkirjoittamisen kurssi. Kurssilla työskennellään musiikkiteknologiaa hyödyntäen. Kurssin tarkempi sisältö määräytyy ryhmän mukaan.

Musiikkitaito 6aR

Syventävän tason kaikille yhteinen musiikkitaitokurssi, musiikkiteknologiaa. Järjestetään tarpeen mukaan.

Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 1-4 tai Musiikkiteknologia 1 (perusopintojen ryhmätunti)

Sisältö: Musiikkiteknologian jatkokurssi.

Musiikkitaito 6b (valinnainen vaihtoehtoinen kurssi)

Syventävän tason vaihtoehtoinen musiikkitaitokurssi. Musiikin teoriaa ja säveltapailua jatko-opintoihin tähtääville ja asiasta kiinnostuneille. Järjestetään tarpeen mukaan.

Edeltävät opinnot: Musiikkitaito 5a.

Sisältö: Syvennetään aiemmin opittujen asioiden osaamista ja laajennetaan rytmisten elementtien hallintaa. Harjoitellaan sointujen ja asteikkojen yhdistämistä (ns. chord/scale -theory) sekä sovelletaan funktionaalisen harmonian yleisimpiä ilmiöitä. Harjoitellaan moniäänisyyttä sekä aiemmin opittuja asteikkoja ja tutustutaan tarpeen mukaan uusiin. Sovelletaan musiikkiteknologiaa musiikin hahmottamisen harjoittelun ja säveltämisen apuvälineenä.